Rettshjelpsforsikring

De fleste har en forsikring som kan gi erstatning for advokatutgifter. Slik forsikring kalles «Rettshjelpsforsikring».

 

Rettshjelpsforsikring er en obligatorisk del av hjemforsikringen. Og også for biler og lystbåter er det rettshjelpsforsikring. Dessuten finnes det enkelte særforsikringer.

 

Har du rettshjelpsforsikringer må du bruke den før du eventuelt har krav på fri rettshjelp.

 

Rettshjelpsforsikringer bidrar til at vanlige folk lettere får tilgang til advokathjelp.

Når har du rett på  rettshjelpsforsikringen?

Grovt sett er det tre hovedvilkår som må være oppfylt:

For det første må du være involvert i en tvist

Rettshjelpsforsikringen gjelder bare når du er part i en tvist. Det foreligger en tvist når du har et krav mot noen eller blir krevet av noen, og kravet er bestridt. Derfor er hjelp til å sette opp testament eller skrive en søknad e.l. ikke dekket. Rettshjelpsforsikringer dekker ikke «ren» juridisk rådgivning.

Tvisten må ligge innenfor det saklige dekningsområdet

Rettshjelpsforsikringen dekker i utgangspunktet alle saker som har sammenheng med det som er forsikret. Men mange sakstyper er spesielt unntatt fra forsikringen, bl.a. tvister knyttet til arbeide, tvister om familie- og arveforhold. Straffesaker og også mange tvister som gjelder offentlige forvaltningsvedtak er unntatt.

Rettshjelpsforsikringen dekker kun nødvendige utgifter

Rettshjelpsforsikringen dekker bare nødvendige saksutgifter. Og blir du dømt til å erstatte motpartens saksomkostninger dekkes det ikke. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler. Advokaten skal beregne sitt salær på vanlig måte. Og forsikringsselskapet kan overprøve advokatens krav dersom de mener utgiftene overstiger det nødvendige og rimelig. Det samme gjelder dersom utgiftene er uforholdsmessig store i forhold til tvistegjenstandens verdi.

Hvor mye får du dekket?

Det er et tak på hvor mye forsikringsselskapet betaler. Maksimumsbeløpet er vanligvis 100 000 kr inkl. merverdiavgift. Du må dessuten betale en egenandel som normalt er 4000 kr, med tillegg på 20 prosent av det overskytende salær. Egenandelen må inndrives av advokaten. Utgjør utgiftene dine til advokat 100 000 kr inkludert merverdiavgift, må du selv betale ca. 20 000 kr i egenandel.

 

Hva gjør du?

Hvis du er involvert i en sak og er i tvil om du har forsikringsdekning så spør du oss. Vi hjelper deg!

 

 

Klikk her for å komme i kontakt.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no