Din erstatningssak

Er du påført skade i trafikken har du som regel krav på erstatning fra et eller flere forsikringsselskap. Likeledes har du krav på ytelser fra det offentlige. Her kan du lese litt om dine rettigheter og noen av de råd vi vil gi deg.

Er du påført skade i trafikken har du som regel krav på erstatning fra et eller flere forsikringsselskap. Likeledes har du krav på ytelser fra det offentlige. Her kan du lese litt om dine rettigheter og noen av de råd vi vil gi deg.

 


BEHANDLING OG REHABILITERING
Etter en ulykke hvor du er blitt skadet må du gjennom medisinsk behandling, rehabilitering og opptrening. Mange typer helsepersonell jobber sammen for å hjelpe deg. I denne fasen kan det være lurt også å ha en advokat. Vi kan bistå deg i kontakten med de ulike instanser slik at den hjelpen du får blir best mulig.


DU TRENGER JURIDISK BISTAND
De aller fleste trenger hjelp til å avklare sine juridiske rettigheter. Vi vet hva du har krav på og kan hjelpe deg. Dessverre er det mange som ikke får riktig erstatningen fordi de ikke vet hva de kan kreve og fordi de ikke vet hvorledes de skal gå frem. Er du i tvil må du ikke nøle med å søke bistand.


SØK BISTAND STRAKS
Etter en ulykke bør du kontakte advokat så snart som mulig, ikke fordi vi nødvendigvis skal overta all saksbehandlingen, men fordi du trenger informasjon om hvordan du bør forholde deg og fordi vi kan være med å legge premissene for et riktig erstatningsoppgjør.


VALG AV ADVOKAT
Trafikkskader er nesten alltid kompliserte. Det er derfor svært viktig at din advokat er erfaren og kompetent og forstår kompleksiteten av din skade. Likeledes hvorledes skaden influerer på ditt liv. Vi er meget erfarne innen erstatningsretten og vi er sikre på at vi kan hjelpe deg på en god måte.

 

HVEM BETALER ADVOKATEN?
Etter en trafikkulykke er et forsikringsselskap også erstatningsansvarlig for det meste av dine utgifter til juridisk bistand. Men vi må være uavhengig av forsikringsselskapet. I prinsippet er du vår klient og du vår oppdragsgiver, og derfor er det også du som er ansvarlig for vår betaling.
Noen ganger kan du ha krav på erstatning for utgifter til juridisk bistand via andre forsikringer og eller andre ordninger, f.eks. fri rettshjelp. Men dersom du ikke skulle ha rett til rettshjelpsforsikring eller fritt rettsråd og i den grad advokatutgiftene overskrider det forsikringsselskapet er villig til å akseptere, vil du selv måtte dekke deler av kostnadene til juridisk bistand.
Dog er dette ikke noe stort problem fordi du hele tiden vil bli orientert om hvorledes omkostninger og salær blir dekket. Og noe vesentlig omkostningsansvar vil du ikke bli påført uten at du på forhånd er blitt informert fullt ut. Og som nevnt innledningsvis dekkes vanligvis utgifter til juridisk bistand helt eller i det vesentlige av det ansvarlige forsikringsselskapet.

 

NÅR HAR JEG RETT TIL ERSTATNING?
Lovgrunnlaget
Er du skadet i et trafikkuhell kan du rette økonomiske krav mot den ansvarlige skadevolders forsikringsselskap, dvs. det selskap hvor hans bil er forsikret. Ansvarsforholdet er regulert av bilansvarsloven.


Når det gjelder erstatningsutmåling er det skadeserstatningslovens alminnelige regler som gjelder. Du har krav på erstatning for ditt økonomisk tap. Og er du påført varig og vesentlig medisinsk invaliditet, har du krav på mènerstatning.
Erstatningsreglene


I alle erstatningssaker gjelder følgende 3 grunnvilkår for å kunne kreve erstatning. Er vilkårene oppfylt har du krav på erstatning.


1. Det må foreligge ansvarsgrunnlag.
Det alminnelige ansvarsgrunnlaget er uaktsomhet (skyld), men for trafikkulykker reguleres ansvarsgrunnlaget i bilansvarsloven §4. Loven slår fast at det i trafikken gjelder ansvar uten skyld.
Det heter i § 4 at: "Gjer ei motorvogn 1 skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i skaden."


2. årsakssammenheng
Det må foreligge påregnelig årsakssammenheng. Det vil si at det skal være en faktisk forbindelse mellom selve ulykken og den skaden du er påført. Og skaden må ikke være så utypisk og spesiell at den ikke er påregnelig


3. Det må foreligge et økonomisk tap.
Tapet er alle utgiftene du er påført og alle de tingene du må erstatte. Likeledes alle de inntektene du har ikke har fått. Dessuten har du krav på erstatning hvis skaden er varig slik at du får redusert livsutfoldelse.


Det er du som har bevisbyrden for tapet, det er derfor viktig at du kan dokumentere dine tap så raskt som mulig.

 

ERSTATNINGSPOSTENE
Erstatningspostene deles i tre. Og erstatningsutmålingen beregnes på grunnlag av det tap du har lidt og det tap du sannsynligvis vil få i fremtiden.
( Etter rettspraksis skal erstatningen fra forsikringsselskapet alltid være et supplement til folketrygden og andre offentlige ytelser. Det betyr at du har en selvstendig plikt til å undersøke hva trygdemyndighetene og andre offentlige etater (for eksempel kommunen) vil refundere før du krever utgifter dekket av forsikringsselskapet.)


1. Påførte og fremtidige utgifter
Du har krav på erstatning for de faktiske utgifter som skaden har medført. Typiske utgifter er utgifter til behandling, leger, medisiner, osv. Samt utgifter til nødvendige hjelpemidler og eventuell ombygging av bolig.


2. Påført og fremtidig inntektstap
Dersom skaden gir deg nedsatt ervervsevne har du krav på å få dekket det økonomiske tapet som ikke dekkes av folketrygden. Siden det skal tas hensyn til trygdeytelser må dette avklares samtidig med erstatningsoppgjøret. Likeledes må også skatteforhold avklares.


3. Mènerstatning
Er du påført en varig og vesentlig medisinsk skade skal du ha mènerstatning. Graden av mèn fastsettes av medisinsk sakkyndige. For at mènet skal være betydelig må invaliditeten være minimum 15% . Invaliditetstabellen er standardisert etter samarbeide mellom helsemyndighetene og forsikringsselskapene. Den varige medisinsk invaliditet kan ikke fastsettes før skaden har stabilisert seg, dvs. vanligvis to til tre år etter skadetidspunktet. Mènerstatning er skattefri.

 

SAKSBEHANDLINGSTID OG À KONTO UTBETALINGER

Som regel tar det mellom 3-5 år å få sluttført en skadesak. Hvis ansvaret er erkjent og det er på det rene at du har krav på en betydelig erstatning, har du krav på å få utbetalt a konto beløp underveis. Dette beløpet kommer til fradrag i sluttbeløpet. A konto erstatningen skal dekke ditt løpende tap.

 

TIDSFRISTER
I erstatningssaker er frister viktig. Etter forsikringsavtaleloven løper det absolutte tidsfrister. I utgangspunktet fristen for å melde skaden og fremsette krav i selve erstatningsoppgjøret på 1 år.

 

HVA SKJER NÅR VI JOBBER MED SAKEN DIN?
Etter at det er sendt skademelding til forsikringsselskapet vil vi hele tiden følge opp saken overfor forsikringsselskapet.


Vi vil klarlegge ansvaret og fremme krav for dine løpende tap.


Vi vil innhente dokumentasjon på utgifter, offentlige ytelser, ligningspapirer, m.v. Likeledes vil vi innhente legejournaler og epikriser, samt annen relevant medisinsk informasjon.


Når skaden er stabilisert vil vi i samarbeide med forsikringsselskapet, innhentet spesialisterklæring.


Når spesialisterklæringen foreligger og partene er enige om å akseptere denne, vil vi beregne ditt samlede erstatningskravet, samt kreve utbetaling fra eventuelle ulykkesforsikringer, gjeldsforsikringer mv.


I saker mot et forsikringsselskap vil det samlede erstatningskravet danne grunnlag for sluttforhandlinger om et oppgjør i minnelighet, og som regel blir partene enige.


Men dersom vi ikke blir enige med forsikringsselskapet vil vi sammen med deg vurdere om vi skal bringe saken inn for retten, herunder avklare risiko, kostnader, m.v.


Vi er trygge på at vi kan rådgi deg på beste måte i alle faser av saken.

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

Følg oss på Facebook

 


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no