Erstatningspostene

Erstatningspostene deles i tre. Og erstatningsutmålingen beregnes på grunnlag av det tap du har lidt og det tap du sannsynligvis vil få i fremtiden.

 

( Etter rettspraksis skal erstatningen fra forsikringsselskapet alltid være et supplement til folketrygden og andre offentlige ytelser. Det betyr at du har en selvstendig plikt til å undersøke hva trygdemyndighetene og andre offentlige etater (for eksempel kommunen) vil refundere før du krever utgifter dekket av forsikringsselskapet.)

 

 

 

1. Påførte og fremtidige utgifter

Du har krav på erstatning for de faktiske utgifter som skaden har medført. Typiske utgifter

er utgifter til behandling, leger, medisiner, osv. Samt utgifter til nødvendige hjelpemidler

og eventuell ombygging av bolig.

 

2. Påført og fremtidig inntektstap

Dersom skaden gir deg nedsatt ervervsevne har du krav på å få dekket det økonomiske

tapet som ikke dekkes av folketrygden. Siden det skal tas hensyn til trygdeytelser må dette

avklares samtidig med erstatningsoppgjøret. Likeledes må også skatteforhold avklares.

 

3. Mènerstatning

Er du påført en varig og vesentlig medisinsk skade skal du ha mènerstatning. Graden av

mèn fastsettes av medisinsk sakkyndige. For at mènet skal være betydelig må invaliditeten

være minimum 15% . Invaliditetstabellen er standardisert etter samarbeide mellom

helsemyndighetene og forsikringsselskapene. Den varige medisinsk invaliditet kan ikke

fastsettes før skaden har stabilisert seg, dvs. vanligvis to til tre år etter skadetidspunktet.

Mènerstatning er skattefri.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no