Når har jeg rett til erstatning?

Lovgrunnlaget
Er du skadet i et trafikkuhell kan du rette økonomiske krav mot den ansvarlige skadevolders forsikringsselskap, dvs. det selskap hvor hans bil er forsikret. Ansvarsforholdet er regulert av bilansvarsloven.

 

Når det gjelder erstatningsutmåling er det skadeserstatningslovens alminnelige regler som gjelder. Du har krav på erstatning for ditt økonomisk tap. Og er du påført varig og vesentlig medisinsk invaliditet, har du krav på mènerstatning.

 

Erstatningsreglene

I alle erstatningssaker gjelder følgende 3 grunnvilkår for å kunne kreve erstatning. Er

vilkårene oppfylt har du krav på erstatning.

 

1. Det må foreligge ansvarsgrunnlag.

Det alminnelige ansvarsgrunnlaget er uaktsomhet (skyld), men for trafikkulykker reguleres

ansvarsgrunnlaget i bilansvarsloven §4. Loven slår fast at det i trafikken gjelder ansvar

uten skyld.

Det heter i § 4 at: "Gjer ei motorvogn 1 skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det

trygdelaget som vogna er trygda i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i skaden."

 

2. årsakssammenheng

Det må foreligge påregnelig årsakssammenheng. Det vil si at det skal være en faktisk

forbindelse mellom selve ulykken og den skaden du er påført. Og skaden må ikke være så

utypisk og spesiell at den ikke er påregnelig

 

3. Det må foreligge et økonomisk tap.

Tapet er alle utgiftene du er påført og alle de tingene du må erstatte. Likeledes alle de

inntektene du har ikke har fått. Dessuten har du krav på erstatning hvis skaden er varig slik

at du får redusert livsutfoldelse.

Det er du som har bevisbyrden for tapet, det er derfor viktig at du kan dokumentere dine

tap så raskt som mulig.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no