Når ulykken skjer (del 3) - Når har jeg rett til erstatning?

NÅR HAR JEG RETT TIL ERSTATNING? Lovgrunnlaget Er du skadet i et trafikkuhell kan du rette økonomiske krav mot den ansvarlige skadevolders forsikringsselskap, dvs. det selskap hvor hans bil er forsikret. Ansvarsforholdet er regulert av bilansvarsloven.

NÅR HAR JEG RETT TIL ERSTATNING?
Lovgrunnlaget
Er du skadet i et trafikkuhell kan du rette økonomiske krav mot den ansvarlige skadevolders forsikringsselskap, dvs. det selskap hvor hans bil er forsikret. Ansvarsforholdet er regulert av bilansvarsloven.


Når det gjelder erstatningsutmåling er det skadeserstatningslovens alminnelige regler som gjelder. Du har krav på erstatning for ditt økonomisk tap. Og er du påført varig og vesentlig medisinsk invaliditet, har du krav på mènerstatning.
Erstatningsreglene


I alle erstatningssaker gjelder følgende 3 grunnvilkår for å kunne kreve erstatning. Er vilkårene oppfylt har du krav på erstatning.


1. Det må foreligge ansvarsgrunnlag.
Det alminnelige ansvarsgrunnlaget er uaktsomhet (skyld), men for trafikkulykker reguleres ansvarsgrunnlaget i bilansvarsloven §4. Loven slår fast at det i trafikken gjelder ansvar uten skyld. 
Det heter i § 4 at: "Gjer ei motorvogn 1 skade, har skadelidaren krav på skadebot hjå det trygdelaget som vogna er trygda i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i skaden."


2. årsakssammenheng
Det må foreligge påregnelig årsakssammenheng. Det vil si at det skal være en faktisk forbindelse mellom selve ulykken og den skaden du er påført. Og skaden må ikke være så utypisk og spesiell at den ikke er påregnelig


3. Det må foreligge et økonomisk tap.
Tapet er alle utgiftene du er påført og alle de tingene du må erstatte. Likeledes alle de inntektene du har ikke har fått. Dessuten har du krav på erstatning hvis skaden er varig slik at du får redusert livsutfoldelse.


Det er du som har bevisbyrden for tapet, det er derfor viktig at du kan dokumentere dine tap så raskt som mulig.

 

ERSTATNINGSPOSTENENE 
Erstatningspostene deles i tre. Og erstatningsutmålingen beregnes på grunnlag av det tap du har lidt og det tap du sannsynligvis vil få i fremtiden. 
( Etter rettspraksis skal erstatningen fra forsikringsselskapet alltid være et supplement til folketrygden og andre offentlige ytelser. Det betyr at du har en selvstendig plikt til å undersøke hva trygdemyndighetene og andre offentlige etater (for eksempel kommunen) vil refundere før du krever utgifter dekket av forsikringsselskapet.)


1. Påførte og fremtidige utgifter
Du har krav på erstatning for de faktiske utgifter som skaden har medført. Typiske utgifter er utgifter til behandling, leger, medisiner, osv. Samt utgifter til nødvendige hjelpemidler og eventuell ombygging av bolig.


2. Påført og fremtidig inntektstap
Dersom skaden gir deg nedsatt ervervsevne har du krav på å få dekket det økonomiske tapet som ikke dekkes av folketrygden. Siden det skal tas hensyn til trygdeytelser må dette avklares samtidig med erstatningsoppgjøret. Likeledes må også skatteforhold avklares.


3. Mènerstatning
Er du påført en varig og vesentlig medisinsk skade skal du ha mènerstatning. Graden av mèn fastsettes av medisinsk sakkyndige. For at mènet skal være betydelig må invaliditeten være minimum 15% . Invaliditetstabellen er standardisert etter samarbeide mellom helsemyndighetene og forsikringsselskapene. Den varige medisinsk invaliditet kan ikke fastsettes før skaden har stabilisert seg, dvs. vanligvis to til tre år etter skadetidspunktet. Mènerstatning er skattefri.

 


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no