Når ulykken skjer (del 4) - Saksbehandlingstid og utbetalinger

SAKSBEHANDLINGSTID OG À KONTO UTBETALINGER Som regel tar det mellom 3-5 år å få sluttført en skadesak..

SAKSBEHANDLINGSTID OG À KONTO UTBETALINGER

Som regel tar det mellom 3-5 år å få sluttført en skadesak. Hvis ansvaret er erkjent og det er på det rene at du har krav på en betydelig erstatning, har du krav på å få utbetalt a konto beløp underveis. Dette beløpet kommer til fradrag i sluttbeløpet. A konto erstatningen skal dekke ditt løpende tap.

 

TIDSFRISTER
I erstatningssaker er frister viktig. Etter forsikringsavtaleloven løper det absolutte tidsfrister. I utgangspunktet fristen for å melde skaden og fremsette krav i selve erstatningsoppgjøret på 1 år.

 

HVA SKJER NÅR VI JOBBER MED SAKEN DIN?
Etter at det er sendt skademelding til forsikringsselskapet vil vi hele tiden følge opp saken overfor forsikringsselskapet.


Vi vil klarlegge ansvaret og fremme krav for dine løpende tap.


Vi vil innhente dokumentasjon på utgifter, offentlige ytelser, ligningspapirer, m.v. Likeledes vil vi innhente legejournaler og epikriser, samt annen relevant medisinsk informasjon.


Når skaden er stabilisert vil vi i samarbeide med forsikringsselskapet, innhentet spesialisterklæring.


Når spesialisterklæringen foreligger og partene er enige om å akseptere denne, vil vi beregne ditt samlede erstatningskravet, samt kreve utbetaling fra eventuelle ulykkesforsikringer, gjeldsforsikringer mv.


I saker mot et forsikringsselskap vil det samlede erstatningskravet danne grunnlag for sluttforhandlinger om et oppgjør i minnelighet, og som regel blir partene enige.


Men dersom vi ikke blir enige med forsikringsselskapet vil vi sammen med deg vurdere om vi skal bringe saken inn for retten, herunder avklare risiko, kostnader, m.v.


Vi er trygge på at vi kan rådgi deg på beste måte i alle faser av saken.


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no