Våre klienter vil for hvert enkelt oppdrag motta oppdragsbekreftelse med våre standard oppdragsvilkår.

 
Ved beregning av vårt honorar tar vi utgangspunkt i medgått tid, men legger også vekt på andre momenter.

 

Våre standard oppdragsvilkår finner du her:


 

Generelle vilkår

 
ALMINNELIGE OPPDRAGSVILKÅR

Jeg vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdraget vil bli utført i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Etablering av oppdraget


Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at jeg ikke kan eller bør påta meg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det, og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at avklaringen av interessekonflikt ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

 

Gjennomføring av oppdraget
For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av advokatassistent eller sekretær.

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil jeg sende skriftlig bekreftelse på dette.

 

Timepriser
Oppdraget skal faktureres etter medgått tid, og timeprisen er kr 1.400,- 1.800, avhengig av oppdragets kompleksitet. I tillegg kommer 25 % mva. Minste timeenhet er 15 minutter (0,25 timer).

 

Fakturering og betaling
Oppdraget faktureres periodevis. Med fakturaen vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden med spesifiserte timer.
Oppdrag som vil utgjøre et samlet honorar på mindre enn kr 5.000,- + mva, faktureres når det er utført og avsluttet.

Dersom tvisten ender i retten, og saken tapes, må klienten i tillegg til sakskostnader også dekke eventuelle rettsgebyr, som blir fakturert i etterkant fra Domstolsadministrasjonen.

Alle fakturaer er netto pr. 10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

 

Utlegg
Eventuelle utlegg som klienten er ansvarlig for, skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

 

Fri rettshjelp
Avklares i første møte

 

Egen forsikring
Klienten oppfordres til å undersøke om det er forsikringer som dekker deler av advokatkostnadene. I så fall må jeg få beskjed om dette så snart som mulig.

 

Klientens eget forhold
Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil jeg kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå gjennom meg, og klienten må underrette meg straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til mitt kontor i saken.

 

Ansvar for sakens utfall - Ilagte saksomkostninger/rettsgebyr - Forholdet til tilkjente saksomkostninger.
Selv om jeg har angitt min oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at jeg har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær jeg har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor meg for det overskytende.

 

Taushetsplikt / Personopplysningsloven
Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel Hvitvaskingsloven). Personopplysninger vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven.

 

Klageadgang
Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo som første instans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

 

Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning
Det opplyses at det for advokatvirksomhet er stilt sikkerhet og ansvarsforsikring til dekning av eventuelt erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

 


 

NETTADVOKATEN – Advokatbistand på nett - Denne siden er for øyeblikket ikke i drift. Om du er Advokat og ønsker å drive denne side ta kontakt med Medon v/Christian Lie - tel: 93035270 - christian@medon.no