Kjøp, salg og mangler

Kjøp, salg og mangler

Hvordan går man frem om man har kjøpt en vare eller gjenstand av en privatperson som ikke svarer til det som er avtalt?

Lovverket har egne lover for kjøp av fast eiendom og kjøp mellom privatpersoner og næringsdrivende. For annet kjøp enn eiendom mellom to private personer eller to andre likestilte parter gjelder kjøpsloven.

Det må foreligge en mangel

For at man som kjøper skal kunne rette et krav mot selger må den kjøpte gjenstanden ha en mangel. Det er mange ulike bestemmelser som omhandler hva som er en mangel, men hovedregelen er at varen skal være i samsvar med avtalen, jf kjøpsloven § 17.

Hva kan kjøper kreve?

Dersom det foreligger en rettslig mangel med en vare, kan kjøper rette ulike krav mot selger. Kjøper kan kreve at forholdet med varen blir rettet, eller at selger leverer en ny vare, såkalt omlevering. Ved tilfeller hvor retting eller omlevering ikke lar seg gjøre, eller ikke blir gjort, kan kjøper kreve avslag i prisen som tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.

Den mest inngripende sanksjonen er kjøper kan heve salget dersom mangelen medfører et vesentlig kontraktsbrudd. Heving fører til at den kjøpte varen blir levert tilbake mot at kjøpesummen også blir tilbakeført.

Plikter ved påberopelse av mangel

Den viktigste plikten for en kjøper at man må gi varsel innen rimelig tid etter man fant ut eller burde funnet ut om en mangel ved varen. Det er også en absolutt frist for reklamasjon på to år etter kjøpet, jf kjøpsloven § 32

Osloadvokatene har erfaringen du trenger

Osloadvokatene har lang erfaring og flere spesialister på kjøp og salg av båter, biler og andre varer. Med en erfaren advokat blir dine interesser ivaretatt etter at varen du har kjøpt ikke står til forventningen etter kjøpsavtalen.

Har du en lignende sak?

Da kan du ha krav på at dine advokatutgifter dekkes gjennom innboforsikringen. Hos Osloadvokatene hjelper vi deg alltid undersøke om du har krav på dekning gjennom forsikringen. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.