Nabokonflikt

Naboforhold

Som utgangspunkt kan man gjøre som man selv vil på egen eiendom, men i nabolag kan en bruk av egen eiendom fremstå som plagende eller til bry for eiendommer rundt.

I naboforhold legges det begrensinger på retten til å utnytte egeneiendom. Dette følger av naboloven.

Tålegrense

Grensen for hva man som nabo er nødt til å tåle følger av naboloven § 2 første ledd. Igjen nabo skal ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboen, jf naboloven § 2 første ledd.

Bestemmelsen sette opp en “tålegrense” for hva man må regne med å tåle. En slik tålegrense vil variere fra nabolag til nabolag. Vilkårene i grensen er at en nabo er påført en skade eller ulempe. Med ulempe siktes det til at alt som kan være en nabo til bry, som for eksempel lukter, sjenerende byggverk eller støy. Skade er derimot fysiske skader på eiendom eller bolig.

Det skal legges vekt på nabolaget

I vurderingen om en skade er urimelig eller unødvendig legges det i hovedsak vekt på to punkter. Hva teknisk og økonomisk mulig for å begrense skaden, en ulempe som enkelt og rimelig lar seg forhindre anses oftere som urimelig.

Det andre hovedpunktet er hva som er ventelig i området man bor. Vurderingen av hva som er urimelig eller unødvendig er følgelig sterkt knyttet til nabolaget. Et eksempel er at det vil være mer ventelig med barnebråk og høyere støy i tettbygde nabolag enn mer avsidesliggende boliger.

Forholdet kan kreves rettet

Hvis denne tålegrensen er brutt i et naboforhold kan de berørte naboene i utgangspunktet kreve at forholdet blir rettet, jf naboloven § 10 første ledd. Fra dette utgangspunktet finnes flere unntak. Blant annet er det gjort unntak for avgjørelser som er fattet etter granneskjønn eller tilfeller hvor retting vil gi kostnader som klart står i misforhold til det naboen tjener med å få forholdet rettet.

Opplever du støy eller andre ulemper fra naboen?

Da kan du ha krav på forholdet skal rettes. Ta kontakt med Osloadvokatene for en uforpliktende evaluering av din sak, det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.