NAV

Har du fått avslag på et vedtak fra NAV som du mener er feil?

Det kan oppleves som tøft å få et avslag på en søknad fra NAV. Et avslag kan få store negative konsekvenser, og det kan være vanskelig å vite hvordan man best bør håndtere saken. Det kan vil ofte være lurt å la seg bistå av en advokat dersom man ønsker å påklage et vedtak fra NAV. En erfaren advokat vil kunne avdekke eventuelle feil ved vedtaket, og hjelpe deg med å utforme en grundig og velbegrunnet klage. Ved å påpeke hvilke feil som er begått vil det være større sannsynlighet for å vinne frem i en klagesak.

Fri rettshjelp i klagesaker overfor NAV

Ofte vil man ha krav på fri rettshjelp i klagesaker overfor NAV. Fri rettshjelp er en velferdsordning som innebærer at det offentlige dekker dine advokatkostnader i forbindelse med saken. Dersom du ønsker hjelp med å påklage et vedtak fra NAV, vil vi hjelpe deg med å undersøke om du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, og i så fall søke om fri rettshjelp for deg.

Ta kontakt så raskt som mulig
Det er lurt å ta kontakt med en advokat så raskt som mulig dersom du ønsker å påklage et vedtak fra NAV. Klagefristen er normalt på seks uker, og fremsettes ikke klagen innen klagefristen vil klagemuligheten kunne gå tapt. Samtidig er det viktig at advokaten får tilstrekkelig med tid til å innhente nødvendig dokumentasjon og til å utforme en grundig og velbegrunnet klage.

Flere klagemuligheter

En klage på et vedtak blir først vurdert av det samme NAV-organet som først behandlet søknaden din. Er du misfornøyd med den nye vurderingen kan denne beslutningen påklages til NAV Klageinstans. Dersom NAV Klageinstans også gir avslag på søknaden, kan saken prøves for Trygderetten. Fristen for å anke til Trygderetten er seks uker etter at du mottok vedtaket fra NAV Klageinstans. Er du og advokaten din enige om å klage vedtaket inn til Trygderetten, kan advokaten også bistå deg med denne prosessen.

Ta kontakt dersom du ønsker hjelp
Dersom du har mottatt et vedtak fra NAV som du mener er feil kan vi hjelpe deg med å påklage vedtaket. Ta kontakt med Osloadvokatene for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.