Erstatning

Yrkesskadeerstatning

Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. En slik forsikring sikrer de ansatte dersom de skulle bli utsatt for en yrkesskade. Yrkesskadeforsikring gir skadelidte full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden.

3 grunnvilkår for erstatning

For å ha krav på yrkesskadeerstatning må tre grunnvilkår være oppfylt. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag. Ansvarsgrunnlaget følger at lov om yrkesskadeforsikring. Dersom man i arbeid, på arbeidsstedet blir utsatt for en arbeidsulykke og påført en skade er dette vilkåret som hovedregel oppfylt.

For det andre må det være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og skadelidtes helsesituasjonen. Det betyr at det er arbeidsulykken som må ha forårsaket skaden.

Til slutt må skadelidte som hovedregel være påført et økonomisk tap.  Fra denne hovedregelen er det gjort unntak for ménerstatning.

Hva er en arbeidsulykke?

Yrkesskadeforsikringen dekker skade eller ulykke som er forårsaket av en arbeidsulykke. Som arbeidsulykke regnes i utgangspunktet en plutselig eller uventet ytre hending som arbeidstaker har blitt utsatt for i arbeidet.

Kravet om arbeidsulykke avgrenses dermed til hendelser som skjer i arbeidet.

Ulykken må være årsaken til helseplagene

De fleste konflikter om yrkesskadeerstatning kommer av at forsikringsselskapet påstår at det er andre årsaker til skaden eller helseplagene enn en arbeidsulykke.

Hvilke tap erstattes

I utgangspunktet dekkes alle økonomiske tap ved skaden. Allerede tapt inntekt, tapt fremtidig inntekt og påført og fremtidige utgifter knyttet til skaden. Dette er direkte økonomiske tap som skadelidte har hatt som følge av arbeidsulykken.

Hvis skadelidte har fått varig skade av medisinsk art dekkes også ménerstatning av yrkesskadeforsikringen. Dette er ikke direkte økonomiske tap, men en erstatning som skal dekke tapt livsutfoldelse.

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke?

Da kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Hos Osloadvokatene har vi lang erfaring med erstatning etter arbeidsulykker. I slike saker er som regel advokatutgiftene dekket gjennom forsikringen ettersom dette er tap man ikke ville hatt uten skaden.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen utgifter til advokat før vi er enige om et oppdrag.