Familie

Hvem skal ha foreldreansvaret for felles barn ved et samlivsbrudd?

Det hender at det oppstår konflikt om foreldreansvar og samværsrett når et forhold tar slutt. Begge foreldrene ønsker kanskje foreldreansvaret, eller i det minste jevnlig kontakt med barnet. Er en av foreldrene uenige med den løsning som følger av loven, og foreldrene ikke klarer å bli enige, kan det reises sak for domstolen.

Omfanget og innholdet av foreldreansvaret

Barneloven § 30 gir regler om hva foreldreansvaret innebærer. Etter bestemmelsen innebærer foreldreansvaret en rett og en plikt til å ta avgjørelser om barnets personlige forhold, slik som for eksempel avgjørelser om skolevalg og medisinske inngrep. Foreldreansvaret innebærer også en plikt for foreldrene til å gi barnet omsorg og kjærlighet, samt bidra til oppdragelse og forsørgelse. Med andre ord innebærer ansvaret en rett og en plikt for foreldrene til å ta del i barnets hverdag, og bidra til at barnets behov og interesser ivaretas på en god måte.

Utgangspunktet er et felles foreldreansvar når foreldrene har vært gift eller samboere

Etter barneloven er utgangspunktet et felles foreldreansvar i de tilfeller hvor foreldrene har vært gift eller samboere. Selv om dette er utgangspunktet etter loven, står foreldrene fritt til å inngå en avtale om at en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene. Dersom en av foreldrene ønsker foreldreansvaret alene, men den andre motsetter seg dette, kan saken bringes inn for retten. Retten vil da vurdere om det er grunnlag for å tilkjenne en av foreldrene foreldreansvaret alene.

Når foreldrene tidligere har vært gift, kreves det gode grunner for at retten skal komme til at en forelder skal gis ansvaret alene. Å bli fradømt foreldreansvaret er inngripende, og terskelen er derfor relativt høy. Selv om hvert tilfelle må vurderes konkret, ut i fra hva som vil være best av hensyn til barnet, følger det av rettspraksis at det gjerne vil foreligge slike gode grunner når det er et høyt konfliktnivå mellom foreldrene eller en av foreldrene viser liten samarbeidsvilje.

Utgangspunktet er at mor skal ha foreldreansvaret alene når partene ikke har vært gift eller samboere

I de tilfeller hvor foreldrene hverken har vært gift eller samboere, er hovedregelen at mor skal ha foreldreansvaret alene. Også her har partene mulighet til å avtale en annen løsning. Dersom mor motsetter seg et ønske fra far om felles foreldreansvar, kan saken bringes inn for retten. Domstolen vil da avgjøre om det er grunnlag for å fravike hovedregelen. Frem til det foreligger en avgjørelse fra domstolen vil mor ha foreldreansvaret for barnet.

Når retten skal avgjøre om det er grunnlag for å gi far del i foreldreansvaret, må dette gjøres ut i fra en helhetsvurdering hvor hensynet til barnets beste står helt sentralt. Generelt skal det mye til for at retten gir far medhold i et slikt krav.

Trenger du hjelp i forbindelse med en barnefordelingssak?

Dersom du ønsker bistand eller har spørsmål i forbindelse med en barnefordelingssak hjelper vi deg gjerne. Vi har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om barnefordeling. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre.