Skolesaker

Skolen mistenker meg for fusk – hva gjør jeg?

De ulike studiestedene kan ha ulike definisjoner på hvilke handlinger som karakteriseres som fusk. Enkelt forklart kan det sies at fusk er en samlebetegnelse for ulike typer juks på oppgaver eller eksamen.

Dersom skolen mistenker at du har fusket på en innlevering eller eksamen er det første som skjer at du får beskjed om at du er mistenkt for fusk. Deretter blir man som regel kalt inn til et møte hvor du får forklare din side av saken. Etter dette møte bestemmer skolen om de ønsker å forfølge saken videre til klagenemda. Det er klagenemnda som avgjør om du har fusket eller ikke, og hvilke konsekvenser det eventuelt skal få.

Dersom saken tas videre til klagenemnda, har du krav på informasjon fra skolen om dine rettigheter.

Rett på gratis hjelp fra advokat

Den viktigste rettigheten er at du har krav på dekning av advokatutgifter forbindelse med saken. Denne rettigheten til dekning av advokatutgifter gjelder fra du har fått beskjed om skolen ønsker å ta saken inn for klagenemnda.

Det er viktig at du tar kontakt med Osloadvokatene med en gang du har fått beskjed om at det reises sak for klagenemnda. Da dekkes dine utgifter til advokat og vi får god tid til å forberede saken din.

Mulig utestengelse

Hvis klagenemnda konkluderer med at du har fusket på en oppgave eller en eksamen er reaksjonen at oppgaven blir annullert. Resultatet blir med andre ord ikke stående. Skolen kan videre kreve at du blir utestengt fra studiestedet i inntil to semestre. Dersom du blir utestengt, vil du ikke kunne studere på noe annet norsk universitet eller høyskole i perioden.

Osloadvokatene har erfaringen du trenger

Skolene har veldig ulike praktiseringer i fuskesaker. Osloadvokatene har lang erfaring og er godt kjent med de ulike skolene. I flere av våre saker har utfallet blitt at våre klienter har blitt helt frikjent og eksamensresultatet har blitt stående.

I en nylig sak hos Osloadvokatene ble en student frikjent for fusk etter at klienten hadde delt sin oppgave med en medstudent. Karakteren ble stående og studenten fikk fortsette studieløpet som vanlig.

Hjelp fra Osloadvokatene

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Våre advokater har lang erfaring og bred erfaring fra fuskesaker og hjelper deg gjerne. Mistanke om fusk være vanskelig og ubehagelig, derfor gjør vi alltid vårt ytterste for at mistanker om fusk skal bli tilbakevist.