Arbeidsrett

Har du blitt presset til å si opp av arbeidsgiver?

Det hender at ansatte blir presset av arbeidsgiver til å si opp sin stilling. Av ulike grunner kan vedkommende være uønsket på arbeidsplassen og dermed bli presset av sjefen til å levere sin egen oppsigelse. Er utpressingen urimelig vil oppsigelsen likestilles med en avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgivers side. I slike tilfeller gjelder arbeidsmiljølovens regler. Er ikke reglene fulgt kan oppsigelsen kjennes ugyldig og arbeidstaker vil kunne ha krav på erstatning.

Ulike krav til egenoppsigelse og en oppsigelse fra arbeidsgiver

En arbeidstaker står fritt til å selv avslutte arbeidsforholdet. Når en arbeidstaker frivilling ønsker å si opp sin stilling er det ikke strenge formkrav, og oppsigelsen må ikke være saklig begrunnet. Ved avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgivers side gjelder det derimot en rekke regler. Skal oppsigelsen være gyldig må formkrav være fulgt og oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Saklighetskravet gjelder ikke når arbeidstaker selv sier opp

Ettersom saklighetskravet ikke gjelder i de tilfeller hvor arbeidstaker selv sier opp sin stilling, har det vært flere tilfeller hvor arbeidsgiver har presset ansatte til å si opp jobben. Vedkommende har kanskje vært uønsket på arbeidsplassen på grunn av høyt sykefravær, permisjon eller uenigheter med sjefen eller øvrige kollegaer. I slike tilfeller gir gjerne ikke omstendighetene tilstrekkelig grunnlag for en saklig oppsigelse fra arbeidsgivers side, og ettersom arbeidsgiver ønsker at vedkommende slutter, kan arbeidsgiver presse arbeidstaker til å selv si opp jobben.

Urimelig press fra arbeidsgiver

Skal en egenoppsigelse likestilles med en oppsigelse fra arbeidsgiver, må oppsigelsen ha blitt gitt under et urimelig press. Hva som er å anse som urimelig press beror på en helhetsvurdering, hvor vært tilfelle må vurderes konkret. Likevel følger det av rettspraksis at det vil foreligge et urimelig press i de tilfeller hvor arbeidstakeren har fått et ultimatum ved å bli truet med å bli sagt opp dersom han ikke selv velger å slutte. Det samme vil være tilfellet hvis arbeidsgiver truer arbeidstakeren med for eksempel en politianmeldelse eller negativ medieomtale dersom han ikke selv sier opp.

Oppsigelsen kan kjennes ugyldig

Har egenoppsigelsen grunnlag i et urimelig press fra arbeidsgiver, vil den likestilles med en oppsigelse fra arbeidsgiver. Dette innebærer at arbeidstakeren kan kreve at oppsigelsen kjennes ugyldig dersom arbeidsgiver kan bevise at den er saklig begrunnet.

Har du blitt presset til å si opp?

Å bli konfrontert av arbeidsgiver med at man er uønsket på jobb oppleves gjerne som svært vanskelig. Det kan gå ut over selvfølelse, motivasjon og arbeidsevne. Det kan være lett å la seg presse til å si opp, til tross for at man mener oppsigelsen er uriktig. Dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en oppsigelse du har følt deg presset til å levere, hjelper vi deg gjerne.

Har du spørsmål? Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak og råd om hvordan du best går frem videre. Flere av våre advokater har høy kompetanse og lang erfaring innen arbeidsrett. Advokatene kan også gjerne bli med deg i drøftelsesmøter dersom du ønsker det. Å ha med en advokat i et drøftelsesmøte vil ofte være en trygghet, da disse vil sikre at dine rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte.